Hem          Stadgar          Styrelse          Läger & Träffar          Lägertävlingar          Bilder

   
Stadgar
 
1. Föreningens mål
Att höja utbildningsstatusen hos hund och förare som är medlemmar i föreningen.

2. Organisation
Föreningen ska verka genom årsmöte och styrelse.
Styrelsen ska bestå av minst 4 ledamöter och 1 suppleant.

Årsmötet utser ordförande för en tid av ett år, och kassör för en tid av två år.
Ordinarie ledamöter och suppleanter utses av årsmötet för en tid av två år.
Hälften av posterna är valbara vid varje årsmöte - för att inte alla ledamöters period skall utgå samtidigt.

Revisorer/suppleant samt valberedning utses för en tid av ett år.
Styrelsesuppleant har yttrande- och förslags-rätt då denne inte ersätter ordinarie ledamot.

3. Beslutsmässighet - styrelse
Styrelsen har beslutsrätt då antalet ledamöter är minst tre.

4. Åliggande - styrelse
Att årligen arrangera läger med utbildningsinriktning.
Att förvalta föreningens ekonomi och föra erforderliga räkenskaper samt avgiva fullständig redovisning senast 30 dagar efter verksamhetsårets slut.

5. Verksamhetsår
Föreningens verksamhet ska bedrivas under tiden 1 juli - 30 juni.

6. Medlemskap/Medlemsavgift
Medlemsåret följer kalenderåret.
Medlemsavgiften fastställs årligen av styrelsen.

7. Årsmöte
Årsmötet består av föreningens närvarande medlemmar.

Ordinarie årsmöte genomförs årligen under pågående sommarläger.
Kallelse till årsmöte distribueras till föreningens medlemmar tillsammans med övrig information om årets kommande sommarläger.

8. Valberedning
Årsmötet utser valberedning bestående av två ordinarie ledamöter.
Ledamot i valberedning får ej ha styrelseuppdrag i föreningen.
Förslag kan lämnas till valberedningen senast dagen före årsmötet.

9. Dagordning för ordinarie årsmöte
 
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av två rösträknare tillika justeringsmön
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Val av mötesordförande samt styrelsens anmälan av sekreterare
 • Fastställande av dagordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Fastställande av balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val
  • Ordförande
  • Kassör
  • Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen
  • Suppleant/er i styrelsen
  • Revisor
  • Revisorsuppleant
  • Två ledamöter till valberedningen

 

10. Revisionsberättelse
Revisor ska efter granskning av räkenskaper och protokoll senast 14 dagar före årsmöte avge sin revisionsberättelse.

11. Firmateckning
Ordförande och kassör äger enskilt teckna föreningens avtal.
Ordinarie ledamot äger teckna post, rek, och ass för föreningen.
Enskild ordinarie ledamot äger teckna avtal för föreningen om det stöds av justerat protokoll från styrelsemöte.

12. Stadgeändring
Förslag till stadgeändring kan väckas som motion till årsmöte eller av styrelsen.
Förändring av denna stadga fattas beslut om på två varandra följande medlemsmöten varav det ena ska vara ett årsmöte.

13. Upplösning
Förslag om upplösning av föreningen ska fattas av två på varandra följande medlemsmöten varav det första ska vara ordinarie årsmöte. Det senare får avhållas tidigast tre månader efter årsmötet.
Föreningens ekonomiska medel ska, vid upplösning, doneras till WWF.

14. Hedersmedlem
Årsmötet äger kalla förtjänta personer till hedersmedlem.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.  Sidan senast uppdaterad 2012-02-01    |    Besöksstatistik      |     adress till webmaster